Werk aan de winkel

Tijdens de bewonersavond op 5 november 2018 wisten de zeventig aanwezige Poelenburgers een flink aantal zaken op te noemen die in hun ogen verbetering behoeven.
Een van de heetste hangijzers –en hoogstwaarschijnlijk ons volgende hoofdpijndossier– bleek de omslachtige en verwarrende wijze om rijdend in en uit de wijk te komen.
Lang niet alle navigatiesystemen blijken bij machte een vreemdeling de wijk in te brengen, laat staan feilloos door de wijk naar de bestemming te lootsen.
Wijkbewoners ergeren zich rot aan de vele haakse bochten die ze sinds de herinrichting van de wijk moeten nemen om Poelenburg in en weer uit te komen. Bochten die bovendien door de aanleg van parkeerplaatsen op de straathoeken onoverzichtelijk zijn gemaakt. Uitwijken en passeren in de nu zo smalle straten kun je wel vergeten.
Nog te zwijgen over het vrijliggende fietspad, dat voor fietsers geen enkele veiligheid biedt, doordat er auto’s gebruik van moeten maken om parkeerplaatsen te bereiken. En menige automobilist de wijk over het fietspad binnenkomt en verlaat. De Vrijstaat Poelenburg, weet u wel.
Dat wordt voor de KBG weer moeizaam overleg met ambtenaren waarmee we sinds de De Weer-affaire toch al op gespannen voet leven.

Donker licht: een ZNSTD-patent

Dat Poelenburg bij nacht & ontij een duistere wijk is we-ten we inmiddels ook. Een KBG-lid inventariseerde –niet voor het eerst– het aantal niet-brandende lichtmasten in de oostkant van de wijk en kwam op maar liefst negentien lantaarnpalen die het voor gezien houden. Eén daarvan stond ook al op ons lijstje van vorig jaar en heeft sinds de herinrichting van de wijk zelfs nog nooit voor enige verlich-ting gezorgd.
Zoveel defecte lantaarnpalen melden bij Zaanstad is een crime, want op het meldingssysteem kun je slechts één paal tegelijk melden. We hebben dus maar een lijstje opgestuurd.
Evenmin voor het eerst: vorig jaar nam de gemeente een half jaar de tijd om met ons lijstje aan het werk te gaan.

Ook de ons bijna een jaar geleden, zowel mondeling als schriftelijk toegezegde grotere afvalbakken bij de winkelcentra hebben we, tegen beter weten in, maar weer op onze actielijst gezet.
Die inmiddels bijgewerkte actielijst vindt u hier: KBG-To-do-list 2018-12-04

Advertenties

Volle bak!

Met het verdwijnen van de wijkoverlegorganen gingen tevens de wijkavonden teloor.
Naar het idee van de Klankbordgroep was het te lang geleden, namelijk op 11 maart 2014, dat er een bijeenkomst voor Poelenburgbewoners werd georganiseerd.
Overigens ook toen door de KBG.

Actieplan, criminaliteit en verkeer
Evenals in 2014 (en menige keer daarvoor) vonden we voor de bijeenkomst onderdak in de Paus Joannesschool aan De Weer. Conciërge Steef verzorgde naast de koffie de audiovisuele middelen en zette vijftig stoelen klaar.
Dat bleken er bij aanvang van de bijeenkomst aanzienlijk te weinig: we mochten bijna zeventig bewoners begroeten.

Ging het tijdens de bijeenkomst in 2014 hoofdzakelijk over hangjongeren, herinrichting van de wijk en verkeer, ditmaal draaide het voor de pauze om het Actieplan Poelenburg & Peldersveld, criminaliteitsbestrijding en een tweetal verkeershoofdpijndossiers.
Actieplancoördinatoren Marieke Sloep en Remy Justus trapten af met een heldere uiteenzetting over het actieplan en zetten de toon voor een ontspannen sfeer.
Die werd op dezelfde voet voortgezet door Bas Koops en Bas Bastiaansen, die de aanwezigen inlichtten over criminaliteitsbestrijding en de werking van Meld Misdaad Anoniem, een van politie en gemeente onafhankelijk meldpunt, waarbij ZNSTD zich onlangs heeft aangesloten.
Met wijkagent Cathy Duijneveld drongen ze er bij de aanwezigen op aan verdachte omstandigheden anoniem te melden: het merendeel van de wietplantages in Poelenburg werd opgerold dankzij een melding van een bewoner.
Desgevraagd bleek er voldoende belangstelling om voor deze laatste onderwerpen een speciale avond te organiseren.

De secretaris van de KBG ging vervolgens uitgebreid in op de verkeers- en veiligheids-problemen op het Zuiderven en De Weer, waaruit maar weer eens bleek hoe moeilijk en moeizaam het is met ZNSTD in gesprek te gaan en te blijven.

Wonen in Poelenburg
Na de pauze werd uitgebreid aandacht besteed aan de voors en tegens van het wonen in Poelenburg.
Van de aanwezigen bleek het overgrote merendeel met plezier in de wijk te wonen, minder dan een handvol vertrok liever vandaag dan morgen.
De vraag wat er in de wijk verbeterd dient te worden rekte de duur van de vergadering nogal op: vanuit het publiek kwam een stortvloed van suggesties en verzoeken.
In het door onze notuliste voortreffelijk vervaardigde verslag vindt u daarvan een opsomming, waaruit de KBG een actielijst opstelt voor overleg met ondermeer de gemeente. Die actielijst verschijnt later op dit blog.

Voor herhaling vatbaar?
Het merendeel van de aanwezigen vond het een zinvolle, zij het wat overladen bijeen-komst. De voorkeur bleek uit te gaan naar bijeenkomsten met minder onderwerpen, die dan wat verder uitgediept kunnen worden.
Aan die oproep geven we gehoor, te begin-nen met een bijeenkomst over Meld Mis-daad Anoniem.
Dat wordt begin volgend jaar.

De notulen van de bijeenkomst vindt u hier: Notulen wijkvergadering Klankbordgroep 5 november 2018
De presentatie in PDF-formaat: Presentatie Bewonersbijeenkomst 5 november 2018
in Dagblad Zaanstreek verscheen een verslag van de bijeenkomst: NHD 2018-11-06 Extra les in Poelenburg
en NHD 2018-11-07 Abuis Extra les in Poelenburg
Kijk ook eens op https://www.meldmisdaadanoniem.nl/

Bewonersbijeenkomst

Bijpraten
Sinds de opheffing van ons Wijkoverleg horen Poelenburgers weinig of niets over de gebeur-tenissen en ontwikkelingen in hun wijk. Toch is er veel te melden en daarom praat de Klank-bordgroep Poelenburg de bewoners graag bij tijdens een bijeenkomst.
Wanneer?  Op maandagavond 5 november 2018.
Waar?         Aula Paus Joannesschool (aan De Weer).
Hoe laat?   19.30 uur.
We hebben in de wijk 2500 flyers uitgezet, in de hoop op een flinke opkomst.
Die flyer vindt u hier: Bewonersbijeenkomst op 5 november 2018

Waar gaat het over?
Voor de pauze is er informatie over
● De voortgang van projecten zoals de aanpassingen aan De Weer, de mollengang en het Zuiderven;
● Criminaliteitsbestrijding en Meld Misdaad Anoniem (MMA);
● Voortgang Actieplan Poelenburg & Peldersveld.
We hebben deskundigen uitgenodigd om u te informeren.

Bewoners onder elkaar
Na de pauze is de microfoon voor de bewoners.
We vragen de aanwezigen wat wonen in Poelenburg voor hen betekent, wat ze in hun straat of in de wijk verbeterd willen zien en hoe dat te doen. Iedereen kan zijn of haar hart luchten!

Hebt u vragen of een onderwerp waarover u tijdens de bijeenkomst meer wilt horen: mail de secretaris van de Klankbordgroep: kbg@tiscali.nl
Kijk voor het laatste nieuws over de bewonersbijeen-komst op dit blog.

Straatstenen

Bisdom
We hoorden de afgelopen jaren geruchten genoeg over de verkoop van de Onze Lieve Vrouwekerk in Poelenburg aan deze of gene protestants-christelijke stroming.
In werkelijkheid kon het Bisdom Haarlem, volgens een artikel in het NHD van 11 oktober 2018, de kerk aan de straatstenen niet kwijt.
De gemakkelijk beïnvloedbare kerkkraakwacht liet zich nog eens door een wijkmanager verleiden met een grote heggenschaar onze wijkavond te verstoren; ver kwam hij echter niet.
Meer dan eens schreven we het Bisdom met het verzoek van de omwonenden om het verloederende terrein eens op te knappen.
Eén keer werd er flink gesnoeid, daarna bleven onze brieven en mails onbeantwoord.

Kogel door de kerk
In het NHD lezen we ook dat er een bouwplan klaarligt: “OLV-kerk gesloopt voor nieuwbouwwoningen” kopt de krant.
Onder de naam Vennenkwartier laat Novaform Vastgoedontwikkelaars BV uit Rotterdam de kerk slopen om er daarna 21 woningen te bouwen: zes hoekwoningen en 15 tussenwoningen

Vennenkwartier
Op haar website schrijft Novaform: “Venster Architekten uit Gouda heeft een conceptontwerp gemaakt bestaande uit diverse rij- en hoekwoningen. Op dit moment zijn wij nog druk bezig met de ontwikkeling van het project. Naar verwachting kan in het derde kwartaal van 2018 gestart worden met de verkoop van de 21 rij- en hoekwoningen.
Het nieuwbouwproject bevindt zich ter hoogte van Ds. Martin Luther Kingweg 209 en is gelegen in de Vennenbuurt in de wijk Poelenburg. De bestaande Onze Lieve Vrouwekerk zal worden gesloopt om plaats te maken voor 21 woningen. Aan de overzijde van het plan bevindt zich een ruim opgezette groenstrook met daarachter het stromende water van ‘De Gouw’.
Prijsindicatie is vanaf circa € 325.000,-. De woonoppervlaktes van de woningen variëren tussen de ca. 124 en ca. 140 m2.
De globale planning is als volgt:
Eind oktober: meer informatie, waaronder prijsindicaties en plattegronden beschikbaar.
Eind 2018: start verkoop. Op dat moment is alle informatie, zoals de prijzen per woning, de verkoop- en toewijzingsprocedure en de brochure beschikbaar. Het is dan ook mogelijk om je per bouwnummer in te schrijven.”

Kerkven
Volgens het NHD legt ZNSTD in oost-westrichting een nieuwe straat aan met de naam Kerkven, die ons moet herinneren aan een kerk die in 1964 werd gebouwd en waarin in 2010 de laatste dienst werd gehouden.
Op haar site https://www.vennenkwartierzaandam.nl/locatie/ beschrijft Novaform Poelenburg als een wijk waarin je graag wilt wonen.

Het artikel uit het NHD vindt u hier: NHD 2018-10-11 OLV-kerk gesloopt voor nieuwbouw
De foto van de OLV-kerk komt van de KBG, de overige Vennenkwartierillustraties komen van de website van Novaform:
https://www.novaform.nl/nieuwbouwprojecten/vennenkwartier-zaandam/
https://www.vennenkwartierzaandam.nl/
https://www.vennenkwartierzaandam.nl/locatie/
Op de site van ZNSTD zoek je tevergeefs naar “Vennenkwartier”.

Weer De Weer (8)

Auto door fietsersdoorgang

Wat voorafging
Sinds 10 oktober 2017, een jaar geleden maar geen aanleiding voor een borrel, proberen we met de bewoners van De Weer en het Zuiderven de gemeente te bewegen iets te doen aan de gevaarlijke verkeerssituaties op De Weer en het Zuiderven. Het gaat hier over straatraces, te hard rijden, een overlawaaiige mollengang, het met gevaar voor eigen leven oversteken van schoolkinderen en een fietsersdoor-gang van en naar het Zuiderven, die ook voor motoren en scooters en –naar onlangs bleek– ook door auto’s gebruikt kan worden.
Bleef een brief van de KBG aan B&W over deze problemen (zoals te doen gebruikelijk) onbeantwoord, nadat we die brief aan de gemeenteraadsleden doorstuurden moest ZNSTD na een motie van GroenLinks tijdens de raadsvergadering op 9 november 2017 alsnog door de bocht.

ZNSTD in de bocht
Naar aanleiding van onze brieven en dankzij de motie van GroenLinks, bericht ZNSTD ons vier maanden later, op 13 maart 2018, wat men met De Weer en het Zuiderven allemaal van plan is en vooral: niet van plan is.
Er wordt een geluidsonderzoek naar de mollengang toegezegd en er moet iets aan de oversteekplaatsen worden gedaan. Dat is het wel volgens ZNSTD. Voor de aanpak van de oversteekplaatsen wordt gedacht “aan uitvoering in de zomervakantie van 2018”.

De KBG aan zet
Na de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) krijgt ZNSTD een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Omdat we niets meer van ZNSTD vernemen en er geen enkele zichtbare actie volgt schrijven we op 25 juni 2018 een brief aan B&W, die ditmaal ook direct naar de gemeenteraadsleden gaat.
B&W reageren gewoontegetrouw niet, maar opnieuw grijpt GroenLinks naar het zwaard en stelt vragen aan B&W.
Op 12 september 2018 krijgt de gemeenteraad antwoord en ja hoor, als tijdelijke maatregel wordt “regelmatig door Handhaving gecontroleerd op overtredingen in het verkeer, zoals het negeren van duidelijke stoptekens van een zodanig herkenbare verkeersbrigadier en fout parkeren”.
Desgevraagd vertellen ons omwonenden Handhaving nooit te hebben gezien.

Zaanstad uit de bocht
GroenLinks wil ook wel eens weten hoe het komt dat de KBG vele klagers over het mollenganglawaai kent en de gemeente slechts vijf. De gemeente houdt het op vijf meldingen. Hoe dat komt leest u eerder op dit blog.
En passant krijgt de raad te horen dat er een tweede geluidsonderzoek zal worden gedaan.
Naar verluidt is het rapport daarvan eind oktober gereed. Opnieuw flinke vertraging.
Het gebruik van die vertragingstechnieken stond ons al eerder niet aan, dus schreven wij op 10 september 2018 een brief op poten naar het Hoofd afdeling Strategie & Beleid van Zaanstad.
Die brief, u raadt het al, bleef onbeantwoord.

Dorpsroddel
Halverwege dit jaar krijgt een bewoner van het Zuiderven van een ambtenaar te horen dat er een verkeersdrempel in de straat wordt aangelegd. Niets nieuws onder de zon, want die hoort thuis in een 30 km-straat. De uitvoering is nooit bevestigd en laat tot heden op zich wachten.
Uit het informele circuit vernemen we dat de aanpassingen aan de oversteekplaatsen pas in 2019 worden uitgevoerd. Dat is een klus die tijdens een lange schoolvakantie moet worden gedaan, dus waarschijnlijk een jaar later dan gepland.
“Er wordt in oktober een bewonersavond gehouden”, horen we zeggen. Dan al?

KBG-lid tussen ezels te Lindos

Tenslotte
Het nieuwe college van B&W schrijft in haar coalitieakkoord: “We zijn continu in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties in Zaanstad. Dit doen wij door als gemeenteraad, B&W en ambtenaren de dialoog en het debat met de stad aan te gaan. We stellen hierbij inwoners centraal en kennen onze inwoners, ondernemers en organisaties. Hun wensen en behoeftes zijn leidend voor ons handelen. We waarderen initiatieven vanuit de samenleving en kijken vooral naar de mogelijkheden en de wijze om die te faciliteren”.
Da’s een hele mond vol.
Zijn onze wensen en behoeften leidend voor ZNSTD? Het is ons tot nu toe ontgaan.
Pappen & nathouden, schofferen en stilzwijgen bewaren is de gemeente wel toevertrouwd.
Dat je elders wel goed tussen moeilijke figuren kunt verkeren toont een KBG-lid aan, reisleider te Lindos, die ons te kennen geeft dat daar alles soepel gaat.

Kom(kom)mer & kwel

Emrah in de fout
Vrijdag 28 september 2018 mocht de groentesupermarkt in winkelcentrum De Bloemkorf in Poelenburg zich weer verheugen in het optreden van Handhaving.
Opnieuw, want in april 2018 werd de uitbater betrapt op het in dienst hebben van personeel zonder verblijfs- en/of werkvergunning.
Handhaving verscheen ook op 20 juli 2018. Daarover schreef het NHD: “Handhavers van de gemeente hebben vrijdag winkelwagens, pallets en een heftruck verwijderd en in beslag genomen bij de Emrah supermarkt aan De Bloemkorf in Zaandam. Voor de winkel staan regelmatig illegale uitstallingen, waardoor de vrije doorgang op het trottoir wordt belemmerd voor voetgangers en rolstoelgebruikers.”

Nieuws over de septemberactie van Handhaving vonden we op zowel De Orkaan, bij Rodi, in het Noordhollands Dagblad en bij Zaanstadnieuws.nl. Ook Het Parool en De Telegraaf wijdden er een artikeltje aan. In alle berichten is sprake van de inbeslagname van 850 meloenen en dozen vol spitskool en groene kool, die illegaal waren uitgestald.
Na overleg met de voedselbanken kreeg die in Amsterdam maandag de hele vracht aangeboden.
Ook nu werkten gemeente, politie, Vreemdelingenpolitie, Inspectie SZW en Belastingdienst samen. Volgens het NHD en De Telegraaf, die ZNSTD citeren, werkte in een van de twee filialen weer een illegale vreemdeling.


ZNSTD in de fout
Maandagochtend 1 oktober mailden wij Voorlichting ZNSTD met de vraag wat zich vrijdag bij de Bloemkorf had afgespeeld. Voorlichting gaf voor van niets te weten, “Ik ga het uitzoeken, je hoort van ons” schreef men terug.
Daarop bleef het stil.
Dat diezelfde dag op een aantal websites een vrijwel gelijkluidend bericht verschijnt, inclusief een door ZNSTD geleverde foto met meloenen en kolen, wekt de indruk dat Voorlichting ons die maandag “vergeten” is.
Niets nieuws onder de zon, want de gemeente correspondeert liever niet met ons.
Het nieuwe college mag dan te kennen hebben gegeven met de bewoners in contact te willen treden, over alle zaken die we de afgelopen maanden bij ZNSTD hebben aangekaart hult de gemeente zich angstvallig in stilzwijgen.
Kolen stoven is ZNSTD wel toevertrouwd.

De artikelen op de krantensites vindt u hier:
https://www.parool.nl/amsterdam/geconfisqueerde-meloenen-naar-voedselbank~a4605404/
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/21583/meloenen-en-dozen-beslag-genomen-kool-naar-voedselbank/
https://www.deorkaan.nl/zaanstad-maakt-korte-metten-met-meloenen/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/zaanstreek/beslag-genomen-meloenen-van-zaanse-supermarkten-gaan-naar-voedselbank
http://www.rodi.nl/widgets/1448-zaanstad/nieuws/1478486-in-beslag-genomen-meloenen-en-kool-naar-voedselbank
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2625598/geconfisqueerde-meloenen-naar-voedselbank
Google ook eens op “zaanstad meloenen”.

De foto’s danken we aan een van onze “verspieders”.