Land in zicht (2)

Fietsersdoorgang Czaar Peterstraat

Volgens afspraak ontmoette de KBG vandaag, 4 maart 2019, wethouder Slegers en een aantal ambtenaren.
Onderwerpen van gesprek: onze hoofdpijndossiers “Zuiderven” en “De Weer”.
Nadat we met hetzelfde gezelschap op 6 februari de toestand op diverse plaatsen in ogenschouw hadden genomen, kregen we nu een aantal voorstellen voorgeschoteld.

Oranje boven
Van de fietsersdoorgang van en naar het Zuiderven wordt de vluchtheuvel doorgetrokken naar het oosten. Samen met te plaatsen paaltjes moet dat voorkomen dat ook auto’s van de doorgang gebruikmaken.
Door het oranje wegdek vanaf de fietsersbrug door te trekken naar het Zuiderven wordt duidelijk dat het hier een doorgaand fietspad betreft, temeer omdat de voorrangs-situatie ten faveure van de fietser duidelijker zal worden aangegeven door bebording en haaientanden.
Dat dit plan nog steeds de fietsersdoorgang openlaat voor motoren en scooters leidde tot een stevige discussie.

Fietsersdoorgang Twiskeweg

De KBG ziet liever een oplossing zoals in de Czaar Peterstraat, of een sluis als bij de kruising van de Ds. M.L. Kingweg en de korte Twiskeweg.
Lang verhaal kort: de wethouder neemt het voortouw om te bezien welke mogelijkhe-den er zijn om aan de verlangens van de bewoners tegemoet te komen.

De Weer oversteken
De reeds eerder door ZNSTD aangedragen aanpassingen van de oversteekplaatsen, zoals een middengeleider (“vluchtheuvel”) en het verwijderen van de dubbele oversteken ter weerszijde van kruisingen, worden nog aangevuld met het tot driemaal toe duidelijker aangeven van de schoolzones en het plaatsen van borden met een adviessnelheid van 30 km/uur. Plus een “handje” als op de Twiskeweg.
Tekeningen van de kruisingen vindt u eerder op dit blog. De voorstellen juichen we toe.

Handje Twiskeweg

Exit mollengang
Als klap op de vuurpijl presenteerde de wethouder het verlossende woord over de mollengang: die gaat verdwijnen.
Deze lawaaibron die we al twee jaar pogen te elimineren wordt gefreesd en strak geasfal-teerd.
Na de harde discussie over het Zuiderven ging de vlag bij ons uit.
Om het hoofd te bieden aan snelheidsduivels ligt het in de bedoeling op willekeurige momenten een mobiele flitspaal te plaatsen en ook de aanpassing van de oversteek-plaatsen moet de snelheid eruithalen.

Hoe verder?
Eerst komen de definitieve tekeningen.
Vervolgens wordt er een inloop of een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners gehouden.
Dan volgt een definitief ontwerp en moet het werk worden aanbesteed.
De ambtenaren waren optimistisch over het tijdsverloop; wij houden het op “voor de kerst 2019”.

Voor de overige punten op onze actielijst gaan we eerst ter plekke schouwen, zoals we dat bij de bovengenoemde zaken ook hebben gedaan.
Dit is de derde wethouder op rij die we voor de Poelenburgse verkeersproblematiek proberen te interesseren en de eerste die het serieus opvat.
Proificiat!

Afbeeldingen: ©Google Earth.

Advertenties

Land in zicht

Op pad
Tijdens een druilerige woensdag-ochtend trok de KBG met wethouder Slegers, een aantal Zaanse ambte-naren en wat wijkbewoners langs de fietsersdoorgang van het Zuiderven, aanschouwden we het voortsnel-lende verkeer over de De Weer en luisterden we naar de geluidsoverlast die de daar aanwezige mollengang de aanwonenden bezorgt.
Er werd uitgebreid stilgestaan bij de problemen die de aanleg van de fietsersdoorgang voor de Zuider-venners met zich meebrengt. We haalden het oorspronkelijke ontwerp erbij en bekeken de ongewenste mogelijkheid dat ook automobilisten en motorrijders gebruikmaken van de doorgang.
En passant stonden we stil bij de voor motorrijders levensgevaarlijke bocht Zuidervaart/Troelstralaan, met twee spiegelgladde rioolputdeksels ter weerszijde van een eveneens gladde wegmarkering.
De onduidelijke en daarmee –zeker voor fietsers– gevaarlijke voorrangs-situatie Kingweg/Zuiderven/Troel-stralaan kwam ook aan bod, naast het al dan niet opzettelijk gebruik door automobilisten van de fietsersbrug over de Gouw.

Alsof dat nog niet genoeg was toog het gezelschap naar De Weer.
Een bewoonster wist helder en duidelijk uit te leggen dat de geluidsoverlast van de mollengang en het rijden met hoge snelheid menige bewoner uit de slaap hield, waardoor ze voor hun nachtrust stuk voor stuk naar hun achterhuis verkasten.
En nu we het toch over overlast hadden kwam ook het frequente verhuizen van tijdelijke bewoners aan de orde, met alle lawaai, overbe-woning en afvalproblematiek van dien. “Een achteruitgang van de buurt” werd er opgemerkt.

De nazit
Alvorens over te steken richting de woning van een KBG-lid, werd een foutparkeerder, die zich aanvankelijk met veel bravoure wenste uit te geven voor de burgemeester van Zaanstad, door de wethouder en een ambtenaar op zijn onacceptabele gedrag en houding gewezen.
Eenmaal aan de koffie ontspon zich een levendige discussie, waartijdens de wethouder te kennen gaf inzicht in de problematiek te hebben. Hij stelde voor gedurende drie weken een en ander ambtelijk te bezien, om daarna met ons te bekijken wat er zowel op korte als op langere termijn kan worden gedaan.
Er moeten maatoplossingen komen, de snelheid moet er in beide straten uit en wellicht is er ook met handhaving meer te bereiken.
Als bewoners krijgen we weer hoop op oplossingen: er is land in zicht.

Wat zien ik?

Wij en enkelen met ons, hadden er de buik van vol.
Veertien maanden geleden deden we een aanvraag bij ZNSTD voor grotere afvalbakken bij de twee Poelenburgse winkelcentra.
Twee maanden later werd die aanvraag toegewezen en nu, op de dag af een jaar na die toewijzing, pronkt er bij de Vomar een nieuwe bak.
Als tegemoetkoming aan die volle buik van ons, installeerde ZNSTD het model “Bigbelly”.
Zo’n bak stoot Poelenburg op in de vaart der volkeren: een hand- en voetbediende klep en een ingebouwde afvalpers, die zijn energie ontleent aan een zonnecel, die er mede voor zorgt dat een volmelding naar de reiniging wordt verzonden.
Dat konden zelfs wij niet ver-zinnen.
Net zomin als het uitblijven van zulke bakken bij het winkelcentrum aan de Lobeliusstraat.
Altijd wat te mekkeren & nooit tevreden, die gasten van de KBG.

 

Poelenburger weer de kostenklos

Mogen de gemeentelijke belastingen voor de Poelenburger al een bron van zorg zijn, wil hij zijn auto verzekeren dan is hij opnieuw de klos.
Dagblad Zaanstreek kopte op 17 januari 2019 “Flinke verschillen in premies voor auto’s.”
Uit het artikel, gebaseerd op gegevens van de vergelijkingswebsite Autoverzekering.nl, blijkt dat de premie voor een autoverzekering in Poelenburg aanzienlijk hoger is dan in andere wijken van ZNSTD en omgeving.
Voor Poelenburgers is het gunstiger domicilie te kiezen in de Kerkbuurt in Oostzaan, dan om aan de andere kant van de Watering te wonen.
Enfin, leest u zelf het NHD-artikel maar. Dan ontdekt u ook waarom de premies in Poelenburg hoger zijn dan elders. U vindt het krantenartikel hier: nhd 2019-01-17 flinke verschillen in premies voor auto’s

Nevenstaande grafiek was ook bij het NHD-artikel geplaatst.
Uit die grafiek komen de verschillen per woonwijk naar voren, maar was in krantendruk nogal moeilijk leesbaar.
Wij vroegen een kopie op bij Autoverzekering.nl (waarvoor dank).
U vindt hem hier: https://localfocus2.appspot.com/5c375586f0700

Als toelichting op de grafiek schrijft Autoverzekering.nl ons:
“De grafiek laat de gemiddelde premies zien voor WA, WA+ en Allrisk voor de verschillende wijken. Dit gemiddelde is berekend door de top 3 goedkoopste verzekeringen bij elkaar op te tellen en door 3 te delen.
De bedragen in de grafiek zijn de maandpremies voor de verschillende dekkingen.
In deze grafiek wordt dus niet gekeken naar het landelijk gemiddelde, maar laat de maandpremies zien van de 3 dekkingen voor de verschillende wijken/plaatsen.”

Zelf uw premie vergelijken: ga naar https://www.autoverzekering.nl/

Toch weer even schrikken…

Op het verkeer(de been)

Bocht Troelstralaan/Zuiderven. Op de achtergrond de fietsersdoorgang.

Sinterklaas
Bij de KBG is het zelden Sinterklaas, want we hebben weinig te geven en nog minder te ontvangen.
Toch klopt ons hart regelmatig vol verwachting.
Zo wachten we op een afspraak met wethouder Slegers en de zijnen, naar aanleiding van een brief aan onze burgemeester van 10 december 2018, om samen eens naar de mollengang op De Weer te luisteren en de fietsersdoorgang naar het Zuiderven te aanschouwen.
Over die fietsersdoorgang bakkeleien we al sinds augustus 2016 en over De Weer pas sinds februari 2016, dus kan geduldig wachten geen kwaad.
Kunnen we meteen een blik werpen op de voor motorrijders levensgevaarlijke situatie die ZNSTD in de bocht Zuidervaart/Troelstralaan heeft geschapen: twee bij regen spekgladde putdeksels ter weerszijden van een minstens zo gladde witte vlek. In een bocht… Waar zit je verstand?
Over de toegezegde oplossing daarvan wachten we al twee jaar op antwoord.

We doen (weer niet) mee
In het Dagblad Zaanstreek van 19 januari 2019 beklaagt een bewoner uit Wormerveer zich over de teloorgang van het wijkoverleg.
De huidige informatieavonden over gemeentelijke plannen hebben meer weg van “verdeel en heers”, schrijft hij. En tot overmaat van ramp ontbreekt het de ambtenaren aan kennis om vragen te beantwoorden.
Waar hebben we dat meer gehoord?
Schrijft een gemeenteraadslid ons, naar aanleiding van dit artikel: “Om vervolgens als gemeente te klagen over het gebrek aan betrokken inwoners……”

Foto: Omropfryslan.nl

Preventieve e-mail
Leidde de aankondiging van preventief fouilleren in Poelenburg aanvankelijk tot weinig ophef, we zien hier en daar rook opstijgen nu iedereen een beetje weet waarover het gaat.
Een beetje, want door een volkomen gebrek aan voorlichting aan de wijkbewoners, weet niemand er het fijne van.
Aan onze burgervader schreven we ondermeer “Wij stellen vast dat door de aankondiging van preventief fouilleren zowel de onrust in de wijk als het reeds bestaande onbehagen zijn toegenomen.
Die ontwikkeling zien wij met lede ogen aan en vrezen voor escalatie.
Ter voorkoming daarvan dringen wij er bij u op aan op korte termijn, tenminste over het preventief fouilleren, een degelijke voorlichting te geven, zowel in publieke ruimten als in de moskee.”
We wachten af.

Screenshot uit de film.

Thorbeckeweg weg
Zoals u inmiddels weet liggen er ingrijpende plannen om het verkeer over de Den Uylbrug richting Thorbeckeweg (en vice versa) door middel van een tunnel onder het verkeer over de Wibautstraat te leiden.
De Vervoerregio heeft daarover een animatiefilm laten maken.
Die is het bekijken waard.
Kijk op https://youtu.be/73euJblWfSo

Wonderen duren iets langer
Nog nooit vertoond in het achtjarig bestaan van de KBG: op eigen initiatief neemt een ambtenaar van ZNSTD contact met ons op over een punt op onze actielijst.
Op die uitnodiging gaan we graag & gauw in en –ook al is het nog vroeg in het jaar– we nemen meteen de KBG-aanmoedigingsprijs 2019 mee.
Spelen wij toch eens voor Sinterklaas.

Het artikel uit het NHD vindt u hier: nhd 2019-01-19 wijkoverleg wordt gemist

Weer De Weer (8)

Uitgenodigd
Dankzij ingrijpen van de programmamanagers van het Actieplan Poelenburg & Peldersveld, die ons tijdens een onderhoud met de burgemeester als postiljons d’amour richting gemeente werden toegewezen, bereikte ons een uitnodiging om de aanpassingen van de oversteek-plaatsen van De Weer aan te horen.
Niet tijdens een door ons voorgestelde avondbijeenkomst, maar tijdens gemeentehuisuren.

Vluchtheuvels
ZNSTD plaatst bij vier oversteekplaatsen een vluchtheuvel in de as van de weg, zodat er twee rijstroken ontstaan.
Door links en rechts wat van de trottoirs en groenstroken af te snoepen, liggen er twee brede rijstroken, waar wij ondermeer een versmalling hadden voorgesteld.
Door die vluchtheuvels mag er wellicht voor overstekende schoolkinderen een iets minder onveilige situatie ontstaan, het ontwerp nodigt snelheidsfanaten uit tot nog hachelijker rijgedrag dan nu.
Vluchtheuvels worden tijdens straatraces of in een dolle bui links gepasseerd, zoals nu al op de Zuidervaart een gangbare praktijk is.
Een Poelenburger rijdt op een rotonde ook bij voorkeur tegen de rijrichting in als hij linksafslaat.
Wij hebben een aantal wijzigingen voorgesteld, waaronder een verhoogde middenberm en busvriendelijke druppels.
Heb geduld, we zijn hier pas vanaf 10 februari 2016 mee bezig en in januari 2019 praten we verder.

Hete hangijzers
Onderzoeken naar het geluid van de mollengang geven aan dat er op grond van regels en voorschriften geen reden tot aanpassing is. Want, wordt ons verteld: “het geluid van de mollengang is weliswaar hinderlijk, maar hangt vooral samen met overschrijdingen van de maximum snelheid in de nachtelijke uren. Door de aanwezigheid van de middengeleider worden er qua geluid geen wettelijke normen overschreden.
Naast de geluidsmeting zijn er ook nieuwe snelheidsmetingen verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de nachtelijke uren incidenteel flinke overschrijdingen van de maximumsnelheid voorkomen.”
Dat de mollengang blijft zoals hij is wisten we eigenlijk al op voorhand, want die regels en voorschriften betreffen voortdurende geluidshinder en zeggen niets over incidentele hinder.
De gang van zaken is nu alsvolgt: er komt een ambtelijk advies naar B&W, het college neemt een besluit en informeert de gemeenteraad daarover. Dan is het aan de gemeenteraad om die beslissing (lees: “we doen er niets aan”) al dan niet aan te vechten.

De fietsersdoorgang van en naar het Zuiderven, die dankzij de verlichte inzichten van de fietsersbond geschikt is voor alle soorten gemotoriseerd verkeer, is een gelopen race. Er is een beslissing genomen, en daarmee basta. Kennelijk moeten de bewoners van die eens zo rustige straat genoegen nemen met op hoge snelheid passerend gemotoriseerd verkeer, dat de versaangelegde drempel als uitdaging beschouwt.

Wie heeft (krijgt of neemt) hier voorrang?

We hebben nog even gemekkerd over de kruising Zuiderven/Kingweg/Zuidervaart/fietsersbrug.
De fietser wordt op deze kruising van drie en mogelijk vier zijden bedreigd door gemotoriseerd verkeer. Het is een 50 km-gebied met volstrekt onduidelijke voorrangssituatie: zie afbeelding.
Ook de fietsersbrug wordt door gemotoriseerd verkeer gebruikt (opnieuw dank aan de fietsersbond).
Ten gemeentehuize ontmoetten we slechts verbazing…

De voor oktober 2018 toegezegde bewonersbijeenkomst wordt nu volgend jaar februari gehouden. Laat ons even horen of u die bijeenkomst wilt bijwonen, zodat wij te zijner tijd voldoende eieren en tomaten voor u kunnen inkopen. En neem uw gele hesje mee.

Bekijk het even
Het plaatje van de kruising Kingweg/Zuiderven/Zuidervaart komt van Google Earth®.
Tekeningen van de vier kruisingen kunt u downloaden.
Hebt u dat gedaan, dan kunt u ook zien dat de “klinkers” van de mollengang bij de verkeersheuvels nu evenwijdig aan de wegas liggen, om die verderop ongemoeid te laten.
De vier tekeningdelen vindt u hier: 01 Aansluiting Smitsven 02 Aansluiting Middelven 03 Aansluiting Schaarsven 04 Aansluiting Zuiderven

Werk aan de winkel

Tijdens de bewonersavond op 5 november 2018 wisten de zeventig aanwezige Poelenburgers een flink aantal zaken op te noemen die in hun ogen verbetering behoeven.
Een van de heetste hangijzers –en hoogstwaarschijnlijk ons volgende hoofdpijndossier– bleek de omslachtige en verwarrende wijze om rijdend in en uit de wijk te komen.
Lang niet alle navigatiesystemen blijken bij machte een vreemdeling de wijk in te brengen, laat staan feilloos door de wijk naar de bestemming te lootsen.
Wijkbewoners ergeren zich rot aan de vele haakse bochten die ze sinds de herinrichting van de wijk moeten nemen om Poelenburg in en weer uit te komen. Bochten die bovendien door de aanleg van parkeerplaatsen op de straathoeken onoverzichtelijk zijn gemaakt. Uitwijken en passeren in de nu zo smalle straten kun je wel vergeten.
Nog te zwijgen over het vrijliggende fietspad, dat voor fietsers geen enkele veiligheid biedt, doordat er auto’s gebruik van moeten maken om parkeerplaatsen te bereiken. En menige automobilist de wijk over het fietspad binnenkomt en verlaat. De Vrijstaat Poelenburg, weet u wel.
Dat wordt voor de KBG weer moeizaam overleg met ambtenaren waarmee we sinds de De Weer-affaire toch al op gespannen voet leven.

Donker licht: een ZNSTD-patent

Dat Poelenburg bij nacht & ontij een duistere wijk is we-ten we inmiddels ook. Een KBG-lid inventariseerde –niet voor het eerst– het aantal niet-brandende lichtmasten in de oostkant van de wijk en kwam op maar liefst negentien lantaarnpalen die het voor gezien houden. Eén daarvan stond ook al op ons lijstje van vorig jaar en heeft sinds de herinrichting van de wijk zelfs nog nooit voor enige verlich-ting gezorgd.
Zoveel defecte lantaarnpalen melden bij Zaanstad is een crime, want op het meldingssysteem kun je slechts één paal tegelijk melden. We hebben dus maar een lijstje opgestuurd.
Evenmin voor het eerst: vorig jaar nam de gemeente een half jaar de tijd om met ons lijstje aan het werk te gaan.

Ook de ons bijna een jaar geleden, zowel mondeling als schriftelijk toegezegde grotere afvalbakken bij de winkelcentra hebben we, tegen beter weten in, maar weer op onze actielijst gezet.
Die inmiddels bijgewerkte actielijst vindt u hier: KBG-To-do-list 2018-12-04